Mr.Kumka เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และประกันรถยนต์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน | MrKumka.com


เราให้บริการโดยช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบราคาและข้อเสนอสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการจากหลากหลายผู้ให้บริการผ่านเรา ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดก่อนการเลือกผู้ให้บริการและขอข้อมูลเพิ่มเติม
เราไม่ได้ให้คำแนะนำทางการเงิน หรือคำแนะนำอื่นใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการเปรียบเทียบคุณภาพบริการ เราไม่จัดเตรียม แนะนำ หรือรับรองใด ๆ

1.ข้อกำหนดทั่วไป

1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ
1.2 เมื่อใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่ประสงค์จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ คุณไม่ควรใช้เว็บไซต์นี้
1.3 เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราว โดยเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงผ่านการโพสต์ในเว็บไซต์ของเรา และเราจะไม่เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่คุณได้ตกลงไว้ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีการแก้ไขจะมีผลกับการใช้เว็บไซต์นี้นับจากวันที่โพสต์ และหากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีการแก้ไขนี้ คุณมีสิทธิ์ที่จะหยุดใช้เว็บไซต์นี้ทันทีในขณะนั้น
1.4 ข้อตกลงในการใช้บริการนี้ (“ข้อตกลง”) กำหนดให้คุณเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และขอใบเสนอราคาประกันภัยที่ดำเนินการโดย Ignite Service (Thailand) Co. , Ltd. ภายใต้ชื่อ Mr.Kumka (มิสเตอร์คุ้มค่า) และอยู่ที่ www.mrkumka.com (รวมเรียกว่า “เว็บไซต์”) เมื่อคุณเข้าถึง เรียกดู และใช้เว็บไซต์นี้ (“คุณ” หรือ “ผู้ใช้”) ถือว่าคุณยอมรับว่าคุณได้อ่านทำความเข้าใจและยอมรับข้อตกลงนี้แล้ว โปรดอ่านอย่างระมัดระวังและหากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใด ๆ ในเอกสารนี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้

2. ความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ดูด้านล่าง, กล่าวถึงข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมและใช้เว็บไซต์ของเรา, วิธีที่เราแบ่งปันข้อมูลทำอย่างไร, และวิธีการใช้งานอย่างไร สิ่งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงซึ่งมีการรวบรวมและอ้างอิงข้อมูลผ่านการใช้เว็บไซต์ และถือว่าคุณยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้และแบ่งปันข้อมูลที่กล่าวถึงในข้อตกลงนี้
เห็นควรเขียนโยงไปยัง privacy policy ซึ่งแยกออกจากหัวข้อนี้ / หรือจะพิจารณาตัดออก ครับ

3. การดำเนินการแทนลูกค้า

คุณรับรองและรับประกันต่อเราว่าคุณมีอำนาจในการทำข้อตกลงนี้ คุณรับรองและรับประกันว่าข้อมูลที่คุณให้แก่เราจะเป็นปัจจุบัน, เป็นความจริง, ถูกต้องแม่นยำ, พิสูจน์ได้ และสมบูรณ์ และหากคุณให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์อาจส่งผลต่อการประมวลผลของเว็บไซต์ เว็บไซต์นี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี และเราไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กผ่านเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นเพื่อยืนยันเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์ของเรา คุณต้องรับรองและรับประกันว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 13 ปี หากคุณอายุ 13 ปีขึ้นไป แต่ต่ำกว่า 18 ปี คุณต้องทบทวนข้อตกลงนี้กับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าคุณและผู้ปกครองของคุณเข้าใจและยอมรับการใช้งานของคุณ

4. การยอมรับของผู้ใช้

ถ้าคุณไม่ใช่นายหน้าประกันภัย ตัวแทนประกันภัย หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านประกันภัยอื่น ๆ (“ผู้ให้บริการ”) หรือสั่งบริการพิเศษผ่านเว็บไซต์ มิสเตอร์คุ้มค่าจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการใช้เว็บไซต์ ผู้ให้บริการอาจชำระค่าบริการให้มิสเตอร์คุ้มค่าสำหรับบริการและการจับคู่กับผู้ใช้เว็บไซต์ แต่มิสเตอร์คุ้มค่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบต่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่คุณอาจทำกับผู้ให้บริการนั้น ๆ ถือว่าคุณรับทราบและยอมรับข้อตกลงนี้ ในส่วนของกระบวนการเสนอราคา ผู้ให้บริการอาจกำลังทำการยืนยันข้อมูลบางอย่างที่คุณได้ให้ไว้กับเราในวันนี้ พร้อมกับรายงานเกี่ยวกับผู้ใช้ภายใต้ตามกฎหมาย รายงานเหล่านี้อาจรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เช่นประวัติการขับรถ และประวัติเครดิตของคุณ ข้อมูลที่จัดทำขึ้นในรายงานเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถค้นหาค่าเบี้ยที่เหมาะสมกับคุณได้ ถือว่าคุณยินยอมให้มิสเตอร์คุ้มค่าไม่ต้องชดเชยค่าใช้จ่าย ความเสียหาย หรือการเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้ให้บริการ รวมถึงค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ผู้ให้บริการกำหนด

5. ทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์

ผู้ใช้รับทราบว่าสิทธิ, ชื่อ และผลประโยชน์ทั้งหมด หรือแม้แต่สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการและเว็บไซต์ของมิสเตอร์คุ้มค่า ถือว่ามิสเตอร์คุ้มค่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ และผู้ใช้จะไม่ได้รับหรือละเมิดสิทธิใด ๆ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ, หรือผลประโยชน์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริการและ / หรือเว็บไซต์ของมิสเตอร์คุ้มค่า

เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย รวมทั้งกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย กฎหมายเครื่องหมายการค้า และสัญญาระหว่างประเทศที่บังคับใช้ เราขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในเว็บไซต์และทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องแม้ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงนี้ หากคุณส่งความคิดเห็น, ติชม, ให้คะแนน, หรือให้ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ หรือประสบการณ์ของคุณ (“ข้อเสนอแนะ”) ถือว่าคุณยอมรับว่าเราสามารถใช้ข้อเสนอแนะดังกล่าวได้โดยอิสระเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่มีข้อจำกัด หรือข้อผูกมัดใด ๆ กับคุณ คุณได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลที่เราจัดหาให้คุณผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล, มิใช่เพื่อการค้า, โดยไม่มีการดัดแปลงเนื้อหา และเก็บรักษาไว้ตามสภาพเดิม คุณไม่สามารถ “คัดลอก” เนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยปราศความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน ไม่มีเนื้อหาใด ๆ ที่สามารถนำไปใช้ ทำซ้ำ, แจกจ่าย, เผยแพร่, ตีพิมพ์,ดาวน์โหลด หรือส่งผ่านรูปแบบใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

6. ขอบเขตในการใช้เว็บไซต์

คุณไม่สามารถเช่า, เช่าซื้อ, ขาย, แจกจ่าย, ทำซ้ำ, หรือมอบต่อสิทธิการใช้งานเว็บไซต์ได้ คุณไม่สามารถคัดลอก, แยก, สลับข้อมูล, พยายามถอดรหัส, ปรับแต่ง, หรือสร้างงานลอกเลียนแบบของเว็บไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ ด้วยเหตุผลที่เป็นไปตามข้อบังคับตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงกับผู้ให้อนุญาตรายหนึ่งของเรา กิจกรรมเหล่านี้จะได้รับอนุญาตเฉพาะในขอบเขตที่จำเป็น โดยเป็นไปตามกฎหมายหรือเงื่อนไขในใบอนุญาตเท่านั้น คุณอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการละเมิด หรือการสร้างปัญหาให้เครือข่าย

7. ข้อจำกัดด้านความพร้อมใช้งาน

เว็บไซต์นี้ควบคุมโดยมิสเตอร์คุ้มค่าจากภายในประเทศไทย เว็บไซต์หรือบางส่วนของเว็บไซต์อาจไม่สามารถใช้งานได้ในทุกภาษา หรือทุกประเทศ เราไม่ได้รับรองว่าเว็บไซต์สามารถใช้งานได้หรือได้รับอนุญาตในทุกสถานที่ การใช้เว็บไซต์นี้ถือเป็นโมฆะหากเป็นการใช้โดยผิดกฎหมาย โดยคุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้ตามความต้องการ และจะรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่บังคับใช้ นอกจากนี้เรายังอาจกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ตามที่กฎหมายกำหนด

8. ข้อเสนอของบุคคลที่สาม

มิสเตอร์คุ้มค่าเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถรับข้อมูลคร่าวๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ให้บริการ  มิสเตอร์คุ้มค่าไม่รับผิดชอบต่อข้อเสนอ รวมถึงผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ของผู้ให้บริการเหล่านี้ ที่คุณอาจได้รับโดยการติดต่ออันเป็นผลมาจากการที่คุณใช้งานเว็บไซต์หรือเครื่องมือเหล่านี้ เราไม่รับประกันใด ๆ เกี่ยวกับการเสนอราคา, ค่าธรรมเนียม, เงื่อนไขข้อกำหนด, อัตรา, ความคุ้มครอง หรือบริการที่ผู้ให้บริการเสนอ มิสเตอร์คุ้มค่าไม่รับประกันว่าการเสนอราคา, ราคา, ข้อกำหนด, อัตรา, ความคุ้มครอง หรือบริการที่ผู้ให้บริการเสนอ จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

เราไม่ได้ควบคุมราคา ข้อเสนอ หรือเงื่อนไขพิเศษที่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบราคา ผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านี้กำหนดโดยผู้ให้บริการ หากผู้ใช้บริการได้รับใบเสนอราคาและต้องการทราบระยะเวลาที่ใช้ได้ หรือเงื่อนไขพิเศษใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรดคลิกลิงก์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของมิสเตอร์คุ้มค่าเพื่อไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ หรือการบริการนั้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ และราคา และบริการของผู้ให้บริการจะได้รับการปรับปรุงและแก้ไขเป็นประจำ เพื่อให้การเปรียบเทียบราคามีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นล่าสุด

ในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์ คุณต้องติดต่อกับผู้ให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ เมื่อราคาปรากฏบนเว็บไซต์นี้ คุณจะพบลิงก์ที่พาไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการหรือผลิตภัณฑ์โดยตรง สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการบางประเภทคุณอาจต้องเลือกที่จะทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ผลิตภัณฑ์และรายละเอียดการติดต่อของผู้ให้บริการหรือผลิตภัณฑ์จะแสดงอยู่ในเว็บไซต์ของพวกเขา

มิสเตอร์คุ้มค่าไม่ตรวจสอบหรือสอบสวนใบอนุญาต, เอกสารรับรอง, หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ของผู้ให้บริการ ถือว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบผู้ให้บริการ คุณรับทราบและยอมรับว่าผู้ให้บริการเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่พวกเขาอาจให้แก่คุณแต่เพียงผู้เดียว และมิสเตอร์คุ้มค่าจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ค่าเสียหาย หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้น หรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณจากผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้ให้บริการ  มิสเตอร์คุ้มค่าขอให้คุณขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาทางการเงิน ตัวแทนประกัน นายหน้า หรือผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ที่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับรายละเอียดของคุณ ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือกประกันภัย ถือว่าคุณรับทราบและยอมรับว่าคุณต้องเป็นผู้ตัดสินใจเอง หลังจากการปรึกษา และเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอโดยผู้ให้บริการ

9. เราไม่ใช่ผู้รับประกันภัยหรือตัวแทนประกันภัย

มิสเตอร์คุ้มค่าไม่ใช่ผู้รับประกันภัย เราไม่รับรอง หรือแนะนำผลิตภัณฑ์ หรือบริการของผู้ให้บริการใด ๆ และเราไม่ใช่ตัวแทน หรือที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการใด ๆ

10. ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกัน

เว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์ให้คุณใช้งานบนเงื่อนไขของ “ตามสิ่งที่มี” และ “ตามสภาพความพร้อมใช้” การคำนวณของเราอาจผิดพลาดได้ เงื่อนไขทั้งหมด, การรับรอง และการรับประกัน ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดอื่น ๆ ตามกฎหมาย รวมทั้งการรับประกันโดยนัยของผู้ขาย, วัตถุประสงค์เฉพาะ, ความถูกต้อง หรือการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม, ข้อจำกัดความรับผิดสูงสุดตามกฎหมาย คุณยอมรับอย่างชัดแจ้งว่าการใช้งานบนเว็บไซต์ของคุณบนเว็บไซต์นี้ และผลิตภัณฑ์ และบริการทั้งหมดที่รวมอยู่หรือเชื่อมโยงอยู่ในนี้ อยู่ในความเสี่ยงที่คุณจะรับผิดชอบด้วยตัวคุณเอง

11. ข้อจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใดมิสเตอร์คุ้มค่าจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สาม  ไม่ว่าจะเป็นในสัญญา, การละเมิด, การรับประกัน, ความไว้วางใจ หรืออื่นๆ, สำหรับผลกระทบทางอ้อม ทั้งค่าเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายพิเศษ หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ รวมถึงผลกำไรที่เสียหาย ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ของคุณ อย่างไรก็ตามหากมิสเตอร์คุ้มค่าจะต้องรับผิดชอบต่อคุณ ไม่ว่าด้วยสาเหตุและรูปแบบใดของการกระทำก็ตาม ความรับผิดจะถูกจำกัดเพียงจำนวนเงินที่คุณจ่ายสำหรับการใช้เว็บไซต์ของคุณ ซึ่งบางขอบเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดความเสียหาย หรือการยกเว้นความรับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญา หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องจากความรับผิดดังกล่าว ดังนั้นข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นข้างต้นอาจใช้ไม่ได้กับคุณ

12. การปรับเปลี่ยน

ข้อตกลงนี้อาจได้รับการแก้ไขโดยมิสเตอร์คุ้มค่าได้ทุกเมื่อ โดยการอัปเดตและโพสต์เวอร์ชันใหม่ลงในเว็บไซต์ หรือโดยการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อตกลงฉบับปรับปรุงใหม่ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการที่มีผลบังคับใช้ในระหว่างการใช้งานดังกล่าว

13. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเสนอข้อพิพาทต่อศาลยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย

14. เงื่อนไขสำหรับการชำระเงินแบบการผ่อนจ่ายผ่านบัตรเครดิตสำหรับกรมธรรม์ประกันรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ

เงื่อนไขการชำระเงินแบบผ่อนชำระมีตั้งแต่ 3 ถึง 36 เดือน* จำนวนเงินของแต่ละงวด และระยะเวลาของการผ่อนจ่ายนั้นขึ้นอยู่กับราคาของกรมธรรม์และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารเจ้าของบัตร ซึ่งผู้ถือบัตรเครดิตจะเป็นผู้รับผิดชอบอัตราดอกเบี้ยการผ่อนชำระกับธนาคารเจ้าของบัตร ทั้งนี้ ลูกค้าจะสามารถเลือกการชำระเงินแบบผ่อนชำระได้เฉพาะกรณีที่กรมธรรม์มีมูลค่า (ไม่รวมอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว) 3,000 บาทขึ้นไป เช่น
• มูลค่ากรมธรรม์ (ไม่รวมอัตราดอกเบี้ย) 3,000 บาทขึ้นไป ลูกค้าสามารถผ่อนได้สูงสุด 6 เดือน
• มูลค่ากรมธรรม์ (ไม่รวมอัตราดอกเบี้ย) 5,000 บาทขึ้นไป ลูกค้าสามารถผ่อนได้สูงสุด 10 เดือน
• กรณีที่ต้องการผ่อนมากกว่า 10 เดือนขึ้นไป มูลค่ากรมธรรม์ (ไม่รวมอัตราดอกเบี้ย) ต้อง 18,000 บาทขึ้นไป

15. การยกเลิกกรมธรรม์ประกันรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ

สำหรับการยกเลิกกรมธรรม์ เจ้าของยานพาหนะหรือผู้เอาประกัน จะต้องเตรียมเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของยานพาหนะ พร้อมเขียนข้อความแสดงเจตจำนงค์ขอยกเลิกกรมธรรม์และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง รวมถึงนำส่งกรมธรรม์ต้นฉบับ ใบกำกับภาษี เอกสารประกอบโปรโมชั่น และส่วนลดการส่งเสริมการขายต่างๆ คืนให้กับเรา (หากมี) บน www.mrkumka.com เมื่อเราได้รับเอกสารต้นฉบับครบถ้วน เราจะทำการส่งคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่มีการชำระแล้วตามมูลค่ากรมธรรม์ หลังการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น โปรโมชั่นและส่วนลดการส่งเสริมการขายต่างๆ ผ่านช่องทางการชำระเงินที่ท่านแจ้งหรือผ่านช่องทางบัตรเครดิตหากมีการชำระเงินแบบหักบัตรเครดิต ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน

16. นโยบายการคืนเงินค่ากรมธรรม์สำหรับการชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับกรมธรรม์ประกันรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ

• กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย เราจะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า
• กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านบัตรเดบิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย เราจะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเดบิต โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 45-60 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center ของมิสเตอร์คุ้มค่า
• กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนผ่านช่องทาง Internet Banking เราจะทำการคืนเงินกลับตามสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center ของของมิสเตอร์คุ้มค่า (กรณีนี้จะต้องมีเอกสารประกอบเพื่อการคืนเงินครบถ้วน ลูกค้าจะต้องแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการรับเงินตามมูลค่ากรมธรรม์คืน)

17. นโยบายการคืนเงินค่ากรมธรรม์สำหรับการชำระเงินผ่านการผ่อนชำระสำหรับกรมธรรม์ประกันรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ

• ในกรณีที่กรมธรรม์ยังไม่เริ่มความคุ้มครอง ทางมิสเตอร์คุ้มค่า จะคืนเงินเต็มจำนวนตามมูลค่ากรมธรรม์ให้กับเจ้าของบัตรเท่านั้น (ไม่รวมอัตราดอกเบี้ยการผ่อนชำระกับธนาคารเจ้าของบัตร) โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการ ซึ่งเจ้าของบัตรจะต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ท่านตกลงกับธนาคารเจ้าของบัตร ซึ่งการคืนหรือไม่คืนดอกเบี้ยที่หักไปแล้วจะขึ้นอยู่กับนโยบายของทางธนาคาร
• ในกรณีที่กรมธรรม์เริ่มความคุ้มครองไปแล้ว ทางมิสเตอร์คุ้มค่าจะคืนเงินตามมูลค่าเต็มจำนวนตามกรมธรรม์ให้กับเจ้าของบัตรเท่านั้น (ไม่รวมอัตราดอกเบี้ยการผ่อนชำระกับธนาคารเจ้าของบัตร) ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับเงินในส่วนของความคุ้มครองที่ได้เกิดขึ้นจริงตามที่มิสเตอร์คุ้มค่าได้แจ้งไปยังลูกค้าแล้ว การดำเนินการคืนเงินจากการผ่อนชำระให้กับเจ้าของบัตร จะใช้ระยะเวลาประมาณ 5 วันทำการ

18. นโยบายการผ่อนชำระกับมิสเตอร์คุ้มค่า สำหรับกรมธรรม์ประกันรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ

มิสเตอร์คุ้มค่าจะทำการชำระเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนให้แก่บริษัทประกันภัยในนามของคุณ ตามกฎของความคุ้มครองที่ คปภ. กำหนด ซึ่งแผนการผ่อนชำระสามารถทำได้เฉพาะบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเท่านั้น เมื่อคุณเลือกแผนการผ่อนชำระ เราถือว่าคุณได้ตกลงและยอมรับว่าการผิดนัดชำระเบี้ยประกันงวดหนึ่งงวดใดจะถือว่าเป็นการผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการผ่อนชำระ และคุณประสงค์ที่จะให้เราทำการพิจารณายกเลิกกรมธรรม์ โดยเราจะทำการติดต่อไปยังบริษัทประกันภัยเพื่อดำเนินการยกเลิกกรมธรรม์ของคุณต่อไป ทางเราจะแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์ SMS จดหมาย และโทรศัพท์ หากยังไม่มีการชำระเงิน กรมธรรม์ของคุณจะสิ้นสุดลงภายใน 30 วันนับจากวันที่ครบกำหนดชำระ