ข้อกำหนดและเงื่อนไข

มิสเตอร์คุ้มค่า เพียงแค่เช็คราคา เปรียบเทียบ และเลือกสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับคุณ!

คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ MrKumka.com
 

       เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ MrKumka.com และสื่อโซเชียลของเรา (“เว็บไซต์”) เราถือว่า ท่านเห็นด้วยและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอย่างละเอียดถี่ถ้วน ทั้งนี้ อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือ หลักเกณฑ์เพิ่มเติมอื่นๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อท่านเข้าไปยังหน้าเพจนั้นๆ หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติม เสนอแนะ หรือติชมใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์ใดๆบนเว็ปไซต์ โปรดติดต่อเราทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-582-8836 หรืออีเมล์มาที่ info@mrkumka.com

 
เว็บไซต์ของเรา

       Mr.Kumka.com (“คุ้มค่า”) เป็นเว็บไซต์ของบริษัทกลุ่มรู้ใจ (“รู้ใจ”) ซึ่งประกอบไปด้วย บริษัท รู้ใจ จำกัด บริษัท รู้ใจ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท อิกไนท์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด โดยเราทำการบริหารจัดการเอง เนื้อหาใดๆซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์เป็นการจัดทำในนามของบริษัทที่เป็นสมาชิกของกลุ่มบริษัท รู้ใจ

 

เว็ปไซต์ของเรามีขึ้นเพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์และเพื่อช่วยคุณหาข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณในตลาดปัจจุบัน คัดเลือกข้อเสนอของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมตามความต้องการ/ความสนใจของท่านก่อนแสดงข้อเสนอผลิตภัณฑ์เหล่านั้นแก่คุณโดยไม่มีการกดดันจากตัวแทนขาย ดังนั้นคุณจะได้รับข้อมูลคุณต้องการอย่างแท้จริงและตกลงโดยตรงกับผู้ให้บริการ

 

เว็บไซต์ของเราไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว การเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำในด้านอื่นๆ ดังนั้น ท่านจึงควรตัดสินใจด้วยตนเองก่อนปฏิบัติตามข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเราหรือลิงค์อื่นๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา

 

เพื่อความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่มีบุคคลที่สามเป็นเจ้าของและผู้ดูแล เราจึงไม่สามารถการันตีถึงความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความปลอดภัยของข้อมูลบนเว็บไซต์เหล่านั้น ท่านจะต้องใช้วิจารณญาณของท่านเอง

 

ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือปิดปรับปรุงเว็ปไซต์ ไม่ว่าในเวลาใด โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไปยังท่าน ดังนั้นเราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบวันที่อัพเดทล่าสุดทุกครั้ง

 
ความเป็นเจ้าของข้อมูลและเนื้อหาบนเว็บไซต์

       บรรดาข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และเอกสารดาวน์โหลด รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ ภาพ ชื่อทางการค้า การออกแบบและการจัดวางเนื้อหา และส่วนประกอบอื่นๆ (“ข้อมูล”) เป็นของคุ้มค่า เว้นแต่เราจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เราและ/หรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากเราเท่านั้นที่เป็นผู้มีสิทธิใช้ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการในข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา

 

ห้ามมิให้ผู้ใด ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ตีพิมพ์ จำหน่าย เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใดกับข้อมูลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อแสวงหาประโยชน์หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากการประกอบการตัดสินใจของท่านในการซื้อผลิตภัณฑ์จากเรา โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน

 

ในการให้ข้อเสนอแนะ และ/หรือ ความคิดเห็นต่างๆ บนเว็บไซต์แต่ละครั้งนั้น เราถือว่าท่านได้ให้สิทธิขาดแก่เราที่จะนำข้อเสนอแนะ และ/หรือ ความคิดเห็นนั้นไปใช้โดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนหรือขออนุญาตจากท่านก่อน นอกจากนี้ เราถือว่าท่านได้ให้คำรับรองกับเราว่าท่านจะไม่ให้ข้อเสนอแนะ และ/หรือ ความคิดเห็นที่เป็นการละเมิดสิทธิของเราหรือบุคคลที่สามไม่ว่าในทางใด

 
การจำกัดความรับผิด

       ตราบเท่าที่กฎหมายที่บังคับใช้จะอนุญาต เราจะกระทำการใดๆตามความเหมาะสมและความจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าเว็ปไซต์ของเราปลอดภัยและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานเว็ปไซต์ที่ดีที่สุดแก่ท่าน แต่เราไม่รับรองไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ว่าเว็ปไซต์ของเราปลอดภัยและอยู่ในสภาพพร้อมใช้ตลอดเวลา

 

ตราบเท่าที่กฎหมายที่บังคับใช้จะอนุญาต เราจะกระทำการใดๆตามความเหมาะสมและความจำเป็นเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าในการใช้เว็ปไซต์ ท่านจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ในสภาพการใช้งานที่เป็นปกติ แต่เราไม่รับรองไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันของข้อมูล

 

ไม่ว่าในกรณีใดๆ เราจะไม่รับผิดชอบกับท่านต่อความสูญหาย และ/หรือ ความเสียหายใดๆ ไม่ว่าในทางธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้นได้หรือที่เป็นผลสืบเนื่อง ที่เป็นในเชิงลงโทษ หรือการสูญเสียผลกำไร จากการใช้งานเว็ปไซต์ของท่าน ทั้งนี้ ไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใด ความรับผิดทั้งหมดของเรา ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความประมาทเลินเล่อ จะต้องไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่ท่านได้ชำระให้แก่เราแล้วสำหรับการใช้งานเว็ปไซต์อันก่อให้เกิดความสูญหาย และ/หรือ ความเสียหายดังกล่าวมาแล้ว (หากมี)

 
การใช้เว็บไซต์และการซื้อผลิตภัณฑ์

       เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการ (“ผลิตภัณฑ์”) ของเรามีขึ้นเพื่อการใช้งานและการซื้อโดยพลเมืองไทยและผู้ที่ได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย เว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ของเราอาจมีการเข้าถึงหรือถูกซื้อไม่ได้โดยชอบด้วยกฎหมายในบางประเทศ ดังนั้น ในการเข้าถึงเว็บไซต์และการซื้อผลิตภัณฑ์ บุคคลใดที่มีสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยต้องรับผิดชอบต่อความชอบด้วยกฎหมายของบุคคลสัญชาตินั้นหรือกฎหมายอื่นใดที่บุคคลนั้นต้องจะต้องปฎิบัติตามด้วยตนเอง ทั้งนี้ การทำธุรกรรมทั้งหมดจะแจ้งราคาและต้องชำระเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น

 

ท่านรับรองว่าจะไม่ใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการเป็นลูกค้าอย่างสุจริต หรือกระทำการใดๆอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย

 
เงื่อนไขและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

       เนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราไม่ถือเป็นข้อเสนอเพื่อขายผลิตภัณฑ์ของเรา คำขอเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ของท่านเท่านั้นที่ถือเป็นคำเสนอ ซึ่งเราอาจตอบรับหรือตอบปฏิเสธโดยพิจารณาจากข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆของเรา

 

คำขอทั้งหลายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยกเลิกหรือขอคืนเงินบนเว็บไซต์ของเราจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เมื่อผู้รับประกันภัยได้รับคำขอยกเลิกกรมธรรม์และได้รับเอกสารต้นฉบับครบถ้วน เราจะทำการส่งคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่มีการชำระแล้วหลังการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ผ่านช่องทางการชำระเงินเดิมหรือผ่านช่องทางบัตรเครดิตหากมีการชำระเงินแบบหักบัตรเครดิต ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อมูลในเอกสารที่เกี่ยวข้องของท่าน

 

ในการให้ข้อมูลหรือเอกสารใดๆแก่เรา ให้ถือว่าท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และท่านรับรองว่าข้อมูลและเอกสารดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและปลอดภัย หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เราทราบโดยเร็ว กรณีที่เราตรวจพบว่าข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านขัดแย้งกับข้อมูลที่ท่านให้เรา เราหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกผลิตภัณฑ์ของท่านพร้อมเรียกค่าเสียหายใดๆ (หากมี)

 

เราจะไม่รับผิดในกรณีที่เกิดความสูญหาย และ/หรือ ความเสียหายใดๆอันเป็นผลมากจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามความในวรรคก่อน รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่ท่านไม่ได้รับข้อมูลหรือเอกสารเนื่องจากไม่มีการบอกกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของช่องทางการติดต่อหรือส่งเอกสารของท่าน เว้นเสียแต่ว่าการดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดของเราแต่เพียงผู้เดียว

 
การชำระเงิน

       ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่างๆภายในกำหนดชำระและหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหน้ารายละเอียดการชำระเงินบนเว็ปไซต์ของเรา หากท่านไม่ชำระตามกำหนดชำระ เราขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกรมธรรม์ของท่านทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ทั้งนี้การคืนเงินจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ของท่าน

 
การผ่อนชำระ

       สำหรับบางผลิตภัณฑ์ประกันภัย MrKumka.com อาจเสนอเบี้ยประกันภัยในราคาที่เข้าถึงได้ และสามารถเลือกผ่อนชำระรายเดือนได้ โดย MrKumka.com จะทำการชำระเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนให้แก่บริษัทประกันภัยในนามของคุณ ตามกฎของความคุ้มครองที่ คปภ. กำหนด ซึ่งแผนการผ่อนชำระสามารถทำได้เฉพาะบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเท่านั้น เมื่อคุณเลือกแผนการผ่อนชำระ เราถือว่าคุณได้ตกลงและยอมรับว่าการผิดนัดชำระเบี้ยประกันงวดหนึ่งงวดใดจะถือว่าเป็นการผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการผ่อนชำระ กรณีที่เกิดการผิดนัดชำระเบี้ยประกัน เราจะถือว่าคุณประสงค์ที่จะให้เราทำการพิจารณายกเลิกกรมธรรม์ โดยเราจะทำการติดต่อไปยังบริษัทประกันภัยเพื่อดำเนินการยกเลิกกรมธรรม์ของคุณต่อไป

 
การบันทึก

       เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ การฝึกอบรมและการป้องกันการฉ้อโกง การโทรศัพท์และการโต้ตอบทางอีเมล์กับเราอาจได้รับการบันทึก เราขอถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมกับเราในการนำสิ่งบันทึกดังกล่าวไปใช้แล้ว

 
การชดใช้ค่าเสียหายค่าชดเชยและการยกเว้น

       ท่านตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เราหรือบุคคลที่สาม เพื่อความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันเกิดจากการที่ท่านละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนอื่น และหลักเกณฑ์อื่นใด ที่อยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อท่านเข้าไปยังหน้าเพจนั้นๆ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

 
กฎหมายที่บังคับใช้และการบังคับใช้

       ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ของเราเป็นไปตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย หากเกิดกรณีพิพาทขึ้น ข้อพิพาทดังกล่าวจะได้รับการตัดสินคดีในศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย

 

หากข้อกำหนดใดๆ ของเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ถือว่าข้อกำหนดนั้นๆ ไม่เคยมีอยู่และไม่กระทบต่อความถูกต้องหรือการบังคับใช้ของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งานอื่นที่เหลืออยู่

 

**คำเตือนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

 

โปรดให้ข้อมูลตามความเป็นจริงทุกประการ การปกปิดความจริง หรือแถลงข้อความเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทมีสิทธิปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865

 

ปรับปรุงล่าสุด:02/03/2566