นโยบายความเป็นส่วนตัว

มิสเตอร์คุ้มค่า เพียงแค่เช็คราคา เปรียบเทียบ และเลือกสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับคุณ!

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

สิ่งที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ (“ผู้เปิดเผยข้อมูล”) ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเราในขณะที่มีการเก็บ เช่น ในฐานะผู้รับประกัน ผู้เอาประกัน หรือผู้มุ่งหวัง รวมทั้งตามที่ได้มีการร้องขอ โดยข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมอาจมีข้อมูลต่อไปนี้

 

 • ข้อมูลส่วนบุคคล

  ซึ่งอาจรวมถึง ชื่อ วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ สถานภาพการสมรส และอาชีพ

   

 • ข้อมูลติดต่อ

  ซึ่งอาจรวมถึง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือและที่อยู่อีเมลล์

   

 • ข้อมูลทางการเงิน

  ซึ่งอาจรวมถึงหมายเลขบัญชีธนาคาร ประวัติเครดิต และรายละเอียดทางการเงินอื่น ๆ

   

 • ข้อมูลด้านสุขภาพ

  ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลปัจจัยเสี่ยงอันอาจก่อให้เกิดโรค อาการแสดงของโรค สภาพทางการแพทย์ที่เคยมีอยู่หรือกำลังมีอยู่ หรือข้อมูลอื่นใดอันเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ

   

 • ข้อมูลอื่น ๆ

  ข้อมูลระบุตัวยานพาหนะ ประวัติการขับขี่ กรมธรรมม์ประกันภัยอื่นๆที่ถืออยู่ วัตถุประสงค์ของการใช้ยานพาหนะ และข้อมูลอื่นใดที่คุณได้ให้ไว้กับเรา

   

เราเก็บรวบรวมอย่างไร

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกรวบรวมและจัดเก็บไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเมื่อ (ก) คุณเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา (ข) คุณเปิดเผยต่อเรา (ค) บุคคลใด ๆ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับคุณหรือได้รับการแต่งตั้งโดยคุณ (ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคู่สมรส หรือสมาชิกในครอบครัวของคุณ และบุคคลอื่นใด ภายใต้วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการกรอกใบคำขอเอาผลิตภัณฑ์) ที่เปิดเผยข้อมูลต่อเรา และ (ง) บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง (ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะพันธมิตรทางธุรกิจของเรา หน่วยงานที่กำกับดูแลพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กรมสรรพากร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) หรือแหล่งที่มาอื่นอันเชื่อถือได้ เช่น สมาคมประกันวินาศภัยไทย) ในกรณีของ (ค) เมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้เปิดเผยข้อมูล (“เจ้าของข้อมูล”) ได้ถูกเปิดเผยมายังเรา ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เปิดเผยข้อมูลแต่เพียงผู้เดียว ที่จะต้องขอความยินยอมและแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเขา รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

เหตุผลที่เราเก็บรวบรวมและวิธีการใช้และความปลอดภัย

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเก็บรวบรวมและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (ก) เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมจากพันธมิตรทางธุรกิจของเราให้แก่คุณ ซึ่งจะรวมถึงการที่เราจะต้องปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลง (ข) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านต่าง ๆ (ค) เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆหรือผลิตภัณฑ์ของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่มีอยู่หรือกำลังจะมีขึ้นใหม่ของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรโมชั่น กิจกรรมและโฆษณา (ง) สำหรับการบริหารจัดการเว็บไซต์และการดำเนินธุรกิจ และ (จ) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเราที่จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

เพื่อความปลอดภัยของคุณ เรา (ก) ใช้ทั้งเทคโนโลยีการเปลี่ยนข้อความให้เป็นรหัสและกระบวนการแปลงข้อมูลให้กลายเป็นโทเค็น เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญของคุณเช่นตัวเลขเครดิตการ์ด ซึ่งสามารถเข้าได้แต่เพียงผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น (ข) จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะพนักงานของเราที่มีความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น (ค) ป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยการอัพเดทเทคโนโลยีเป็นประจำ และ (ง) ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อข้อมูลเหล่านั้นหมดความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมาแล้ว

 

ระยะเวลาที่เราเก็บรักษา

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็นตามวัถตุประสงค์ที่ได้ชี้แจงไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

 

การเข้าถึงของบุคคลภายนอก

เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขและข้อตกลงของเราที่มีต่อคุณ หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับที่พันธมิตรของเรามีต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นอาจถูกเปิดเผยและ/หรือเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้กล่าวแล้วเท่านั้น ซึ่งบุคคลภายนอกนี้อาจรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจของเรา หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย เช่นกรมสรรพากร หรือ ผู้ให้บริการอื่นๆ เช่น ผู้ให้บริการศูนย์บริการลูกค้า ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูล เพื่อการดำเนินธุรกิจนั้น ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราไม่ได้มีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลแต่อย่างใด ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเปิดเผยหรือเผยแพร่ต่อบริษัทในกลุ่มของเรา รวมถึงบุคคลภายนอก เช่น ผู้ตรวจสอบ ที่ปรึกษา ผู้ให้บริการสำรวจ/วิเคราะห์ข้อมูล และนักลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ

 

ในกรณีใดๆ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผย และ/หรือเผยแพร่ต่อบุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอมของคุณ เว้นแต่กรณีที่ได้กล่าวมาแล้วในสองวรรคก่อนหน้า และกรณีดังต่อไปนี้ (ก) ตามเงื่อนไขของกฎหมายที่ใช้บังคับ (ข) ตามความจำเป็นเพื่อการป้องกันเหตุฉุกเฉินหรือเพื่อปกป้องผู้อื่นจากอันตราย และ (ค) เพื่อสาธารณประโยชน์

 

ในกรณีที่เราเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลภายนอก เราจะแจ้งต่อบุคคลภายนอกเหล่านั้นถึงลักษณะอันเป็นความลับและหน้าที่ของพวกเขาในการจำกัดการใช้ข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามความจำเป็นเท่านั้นและจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

 

การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

เพื่อการให้บริการต่อคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเก็บในต่างประเทศ ซึ่งมาตรฐานการปกป้องความเป็นส่วนตัวอาจมีมาตรฐานที่ต่างไปจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยหรือมาตรฐานของเรา อย่างไรก็ดีเราจะปฏิบัติตามมาตราการที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกจัดเก็บอย่างเหมาะสมและปลอดภัย

 

สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูล

ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้น การใช้งานเว็บไซต์ของเราและ/หรือการรับบริการจากเราและ/หรือการซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา คุณมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณที่เราได้รับมา ดังนี้

 

 • สิทธิในการเพิกถอน

  คุณมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณที่ให้ไว้กับเราในการเก็บรักษา ใช้ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรืออนุญาตให้ผู้ให้บริการภายนอกของเราทำเช่นเดียวกันกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

   

 • สิทธิในการเข้าถึง

  คุณมีสิทธิที่จะได้รับการยืนยันจากเราว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้หรือไม่ ซึ่งหากเราได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังกล่าว เราจะยืนยันให้คุณทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกจัดเก็บไว้ที่ใด และ/หรือนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด พร้อมทั้งสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของข้อมูลเหล่านั้น

   

 • สิทธิในการแก้ไข

  ในกรณีที่คุณพบว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณนั้นไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ และไม่เป็นปัจจุบัน คุณมีสิทธิที่จะขอแก้ไขความไม่ถูกต้อง ความไม่สมบูรณ์ และความไม่เป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าวได้

   

 • สิทธิในการส่งต่อข้อมูล

  ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณกำลังถูกประมวลผลด้วยวิธีการอัตโนมัติ คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราส่งต่อข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น ๆ

   

 • สิทธิในการจำกัดการประมวลผลหรือล้างข้อมูล

  คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราระงับ หรือจำกัดการใช้งาน หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างถาวร

   

การเพิกถอนความยินยอมของคุณ การจำกัด การระงับ หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ต่อคุณได้อย่างเต็มที่

 

คุกกี้

 

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือข้อมูลขนาดเล็กที่ส่งจากเว็บไซต์เพื่อที่จะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ส่วนตัวของคุณ ซึ่งคุกกี้ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของคุณและรวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ให้เป็นไปตามความต้องการของคุณ เราใช้คุกกี้ผ่านผู้ให้บริการภายนอกเพื่อให้ประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ของคุณดีขึ้น

 

เราใช้คุกกี้อะไรบ้าง

 • คุกกี้เพื่อการเก็บสถิติ

  บรรดาคุกกี้เหล่านี้ติดตามพฤติกรรมการใช้งานของคุณ เพื่อที่จะได้ทราบถึงจำนวนครั้งการเข้าใช้งานฟังก์ชันต่างๆหรือการใช้งานอื่นของคุณบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งมีระยะเวลาในการเก็บหนึ่งปีถึงสองปี (ต่อเนื่องกัน)

   

การบริหารจัดการคุกกี้

คุณสามารถจัดการ ปิดกั้น และลบคุกกี้บนบราวเซอร์ของคุณ ซึ่งคุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการโดยสามารถคลิกที่ลิ้งค์ Allaboutcookies

 

การเชื่อมโยงภายนอก

เว็บไซต์นี้อาจเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งเราไม่สามารถรับรองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณได้ ดังนั้นเราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์อื่นจะจัดให้มีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้มาตรฐานตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบ “วันที่อัพเดทล่าสุด” ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

ติดต่อเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือหากคุณต้องการใช้สิทธิของคุณ โปรดส่งข้อสงสัย ของคุณ หรือแบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล PDPA มายัง dp_officer@mrkumka.com ซึ่งกระบวนการนี้อาจใช้เวลาอย่างน้อยสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่คุณได้ส่งคำถามหรือแบบฟอร์มคำขอ
 
คุณสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ได้จาก แบบคําขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 

*วันที่อัพเดทล่าสุด 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

 

เลขทะเบียน
เลขที่ใบอนุญาต
 • ว00022/2558
ติดต่อเราได้ที่

บริษัท มิสเตอร์ คุ้มค่า.คอม จำกัด 4/222 อาคารฮาเบอร์ มอลล์ ชั้นที่ 11 เลขที่ 11 เอ 01 หมู่ที่ 10 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230, (กลุ่มบริษัทรู้ใจ)