เงินอุดหนุนบุตร 2567 อัพเดทใหม่สิทธิ์ของคุณได้อะไรบ้างเมื่อมีลูก ?

แชร์ต่อ
ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร 2567 ได้ที่ไหนบ้าง

“เงินอุดหนุนบุตร” เป็นโครงการของรัฐบาล เงินอุดหนุนบุตร 2567 มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ “เด็กแรกเกิดไปจนถึง 6 ปี” ให้ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยหรือเสี่ยงต่อความยากจน โดยรัฐจะช่วยออกค่าเลี้ยงดูบุตรคนละ 600 บาท/เดือน เพื่อให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีพัฒนาการที่สมวัย

หากคุณกำลังหาข้อมูลในเรื่องนี้ อาทิ คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน การเช็กสิทธิ์ และอื่น ๆ MrKumka ได้รวบรวมมาให้แล้ว ไปทำความเข้าใจพร้อม ๆ กันได้เลย

ใครบ้าง ? มีสิทธิ์ได้รับ เงินอุดหนุนบุตร 2567

ปฏิทินจ่ายเงินอุดหนุนบุตร ประจำปี 2567

สำหรับ “คุณสมบัติ” ของคนที่สามารถลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบัตร ประจำปี 2567 ได้ มีดังนี้

 • เป็นบิดา มารดา หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 • อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย โดยสมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
 • ผู้ปกครองรับเงินผ่านบัญชีที่ผูกบริการพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน

คำว่า “เด็กแรกเกิด” หมายถึงเด็กที่มีอายุไม่เกิน 6 ปี สัญชาติไทย และอาศัยอยู่กับผู้ปกครองในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยมาก และจะต้องไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐและเอกชน ตามที่อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศ

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร 2567 ได้ที่ไหนบ้าง

สำหรับการลงทะเบียนรับสิทธิ์ สามารถทำได้ที่ “หน่วยงานใกล้บ้าน” ที่คุณสะดวก หรือผ่าน “แอปพลิเคชัน เงินเด็ก” ดังนี้

หน่วยงานใกล้บ้าน

 1. กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่สำนักงานเขต
 2. เมืองพัทยา ติดต่อได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 3. ส่วนภูมิภาค ติดต่อได้ที่องค์การบริการส่วนตำบลหรือเทศบาล

แอปพลิเคชัน “เงินเด็ก”

 1. ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน D.DOPA ก่อน โดยจะต้องมีการพิสูจน์ตัวตนในครั้งแรก ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต
 2. ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็ก โดยให้แนบเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นหลักฐาน ดังนี้
  • หลักฐานการรับรองสถานะครัวเรือน
  • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสถานะหรือตำแหน่ง ของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2
  • เอกสารรับรองเงินเดือนหรือรับรองรายได้ของสมาชิกในครัวเรือนทุกคนที่ประกอบอาชีพ

ยื่นเงินอุดหนุนบุตร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง​ ?

ในส่วนของ “เอกสาร” ที่จำเป็นต้องเตรียมไปให้พร้อมมีดังนี้

 1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
 3. สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 4. บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ของผู้ปกครอง
 5. ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของสมาชิกในครัวเรือนทุกคนที่ประกอบอาชีพ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท
 6. สำเนาเอกสารหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรหรือเอกสารอื่นที่แสดงสถานะหรือตำแหน่งของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

หลังจากที่ทำการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว แนะนำให้ “ผู้ที่ได้รับสิทธิ์” ตรวจสอบข้อมูลในระบบเป็นประจำ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูล รวมถึงควรตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนให้ดี ว่ายังสามารถใช้งานได้อยู่หรือไม่ เพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์ประโยชน์ไปอย่างน่าเสียดาย

ตรวจสอบสิทธิ์ เงินอุดหนุนบุตร และสถานะรับเงินได้ที่ไหนบ้าง ?

ช่องทางในการตรวจสอบสิทธิ์และสถานะรับเงิน มีทั้งหมด 2 ช่องทาง คือ เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน และแอปพลิเคชันเงินเด็ก โดยมีขั้นตอนดังนี้

เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ “กรมกิจการเด็กและเยาวชน”
 2. ระบุเลขประจำตัวผู้ลงทะเบียน
 3. ระบุเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
 4. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
 5. กดค้นหาข้อมูล

แอปพลิเคชัน “เงินเด็ก”

หากคุณต้องการเช็กสิทธิ์และสถานะรับเงินผ่านแอปพลิเคชัน ให้คลิกไปที่ “การตรวจสอบสิทธิ์” หรือ “ติดตามสถานะการรับเงิน” ได้เลย

กรณีที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ “ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” โทร. 08-2091-7245, 08-2037-976, 08-3431-3533, 06-5731-3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น.) หรือ “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม.” โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ปฏิทินจ่ายเงินอุดหนุนบุตร ประจำปี 2567

กรณีที่คุณอยากทราบว่า “เงินอุดหนุนบุตร ประจำปี 2567” ของแต่ละเดือนจ่ายวันที่เท่าไหร่บ้าง เราได้ลิสต์มาให้คุณเรียบร้อยแล้ว เช็กเลยว่าเงินเข้าวันไหนบ้าง !

 • เดือนมกราคม: วันพุธที่ 10 มกราคม 2567
 • เดือนกุมภาพันธ์: วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
 • เดือนมีนาคม: วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567
 • เดือนเมษายน: วันพุธที่ 10 เมษายน 2567
 • เดือนพฤษภาคม: วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567
 • เดือนมิถุนายน: วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567
 • เดือนกรกฎาคม: วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567
 • เดือนสิงหาคม: วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567
 • เดือนกันยายน: วันอังคารที่ 10 กันยายน 2567
 • เดือนตุลาคม: วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2567 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
 • เดือนพฤศจิกายน: วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
 • เดือนธันวาคม: วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2567 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

เชื่อว่ายังมีหลายคนที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับ “สิทธิ์ประโยชน์” เกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุตรสักเท่าไหร่นัก หากคุณเป็นคุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครอง เมื่อรับทราบข้อมูลทั้งหมดเป็นอย่างดี กับเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ แนะนำให้ดำเนินการขอรับสิทธิ์ และตรวจเช็กรายละเอียดต่าง ๆ อยู่เสมอ เพื่อที่จะได้รับเงินอุดหนุนไปหมุนเวียนในครัวเรือน รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กให้ดีขึ้น มีพัฒนาการที่สมวัยแบบที่เด็กคนหนึ่งควรจะได้รับ และเมื่อมีประกันสุขภาพเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง นั่นไม่ใช่แค่เพื่อความมั่นใจในการเผาผลาญของเราเอง แต่ยังเป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและสุขภาพที่ดีให้กับลูกได้อีกด้วย

เปรียบเทียบราคา หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่เราพร้อมให้บริการ

บทความที่น่าสนใจ

เพราะเรารู้ว่าคุณรู้สึกสับสนและมึนหัวเพียงใด ในตอนที่ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช่